อ่าน การ์ตูน n。 อ่านการ์ตูน Isekai Furin ~ Maou Toubatsu Kara Juunen, Tsuma To Wa Resu No Moto Yuusha To, Otto Wo Nakushita Onna Senshi ~ มังงะ Isekai Furin ~ Maou Toubatsu Kara Juunen, Tsuma To Wa Resu No Moto Yuusha To, Otto Wo Nakushita Onna Senshi ~ แปลไทย TH ตอนที่ 1 ถึง ตอนล่าสุด ครบทุกตอน

important;border-top-left-radius:0! uitk-layout-grid-item-columnend-2,. uitk-layout-grid-item-rowend-4,. uitk-card-aloha-roundcorner-bottom-left,. uitk-layout-grid-item-rowspan-8,. uitk-unformatted-html-css-styled-primary-theme ul,. 438rem scale 1 ;transform:translateY 0. uitk-layout-grid-item-columnstart-12,. uitk-spacing-margin-blockstart-three,. uitk-spacing-margin-inlineend-four,. 6 ;display:inline-block;height:0. 375rem solid fff;margin-top:-0. 75rem;font-weight:400;line-height:1rem;margin-top:0. uitk-spacing-padding-inlineend-twelve,. uitk-spacing-padding-inlineend-six,. 355, 1 ;-webkit-transform:translateZ 0 scaleY 0. uitk-field-textarea:focus::-webkit-input-placeholder,. global-navigation-menu-icon-text-trigger. 25rem;position:absolute;top:0;width:1. uitk-typelist-item-bullet-ordered,. uitk-spacing-margin-inlineend-three,. 875rem;font-weight:400;line-height:1. 12 ;color: fff;cursor:pointer;left:0;overflow:hidden;padding:0. 12 ;height:3rem;padding-right:0. 5rem;color: 141d38;font-size:1rem;font-weight:400;padding:0 0. uitk-spacing-padding-blockstart-half,. uitk-spacing-padding-blockstart-two,. uitk-field-input:focus::-webkit-input-placeholder,. uitk-spacing-margin-inline-six,. keyboard-features-list-nav-previous. 75rem;line-height:1rem;min-height:2rem;padding:0. uitk-layout-grid-item-columnend-6,. uitk-layout-grid-align-items-space-around,. uitk-faux-input:focus::-webkit-input-placeholder,. uitk-layout-grid-item-columnstart-10,. uitk-layout-grid-item-rowstart-11,. 2 ;font-size:1rem;line-height:1. uitk-spacing-padding-inlinestart-three,. 75rem;pointer-events:none;top:-0. uitk-typeahead-input::placeholder,. uitk-layout-grid-item-columnend-9,. 1s ease;transition:transform 0. 313rem, 2rem ;transform:translate -1. uitk-media-gallery-image-animating-prev. uitk-menu-container-autoposition. uitk-spacing-margin-blockend-two,. uitk-layout-grid-item-rowend-8,. uitk-spacing-border-inlineend,. uitk-layout-grid-item-columnstart-8,. 438rem solid transparent;border-right:0. uitk-menu-icon-trigger:active,. uitk-unformatted-html-css-styled ol. uitk-layout-grid-item-rowstart-10,. uitk-card-aloha-roundcorner-top-left,. uitk-field-select-empty-state. uitk-spacing-margin-blockstart-one,. uitk-spacing-padding-inline-twelve,. 25rem;min-height:3rem;padding:0. uitk-menu-container-autoposition,. 5rem;position:absolute;right:0;text-shadow:0 1px 2px rgba 0, 11, 38, 0. 75rem;font-weight:500;line-height:1rem;padding:0. 3s;transition-property:opacity, -webkit-transform;transition-property:transform, opacity;transition-property:transform, opacity, -webkit-transform;transition-timing-function:cubic-bezier 0. uitk-spacing-margin-block-twelve,. uitk-fake-input:focus::placeholder,. uitk-button-secondary-inverse:active. important;-webkit-animation-iteration-count:1! 375rem ;transform:translateY -9. uitk-layout-grid-item-columnend-1,. uitk-button-floating-action:hover. 05 ;transform:translate3d 0, -0. visual-test-focus::-webkit-input-placeholder,. 313rem ;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d;transition:all 0. uitk-spacing-border-blockstart,. uitk-layout-grid-item-rowstart-4,. uitk-link-theme-reverse:hover,. 25rem adb5bd,0 -1px 1px adb5bd;background-color: fff;color: 343a40;-webkit-backface-visibility:hidden;backface-visibility:hidden;border:1px solid e6e6e6;border-radius:. uitk-layout-grid-item-columnspan-6,. 3rem;box-shadow:0 0 d9d9d9,0 0 d9d9d9,0 1px d9d9d9,0 2px d9d9d9,2px 1px 0. uitk-layout-grid-item-rowspan-12,. uitk-layout-grid-item-columnstart-end,. uitk-button-overlay-icon:active. uitk-layout-grid-item-columnspan-all,. uitk-field-input::placeholder,. 5rem;border-style:solid;border-width:0;color: 3662d8;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;font-size:1rem;font-weight:500;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:1. uitk-button-tertiary-inverse:active. important;border-top-right-radius:0! imagelayout-right-fullbleed-one-half :not. 375rem solid rgba 255,0,0,0 ;border-top-color: 6f6f6f;bottom:-0. 625rem;font-weight:400;line-height:0. imagelayout-left-fullbleed-one-half-one-half. 438rem solid 343b53;margin-left:-0. uitk-spacing-margin-block-unset,. uitk-spacing-margin-inline-two,. uitk-layout-grid-item-rowspan-9,. uitk-typelist-item-bullet-unordered,. uitk-layout-position-left-center,. 8s infinite linear;animation:inner-circle. 25rem;font-weight:700;line-height:1. uitk-field-input:focus::placeholder,. 125rem;position:relative;width:1. 125rem;background-color: fff;font:0. uitk-spacing-padding-block-half,. 25rem;border-radius:2px;font-weight:700;font-size:0. uitk-layout-grid-item-rowspan-4,. uitk-spacing-padding-blockend-unset,. uitk-layout-grid-item-columnstart-6,. 625rem ;color: fff;left:0;margin:0;padding:0 0 1rem;position:absolute;right:0;text-shadow:0 1px 2px rgba 0, 11, 38, 0. uitk-step-input-button:focus svg. uitk-layout-grid-item-rowend-5,. 75rem;margin:auto;padding-bottom:0. 1s ease-in-out;transition:transform 0. 438rem solid fff;margin-top:-0. uitk-spacing-margin-blockstart-unset,. imagelayout-right-fullbleed-one-half. uitk-layout-grid-item-columnstart-7,. 75s linear infinite;animation:placeholder-from-dark 0. 5rem;max-width:30rem;padding:0. uitk-layout-grid-item-rowstart-7,. uitk-layout-grid-item-columnstart-2,. uitk-fake-input:focus::-webkit-input-placeholder,. uitk-layout-grid-item-rowspan-all,. uitk-flex-justify-content-flex-end. global-navigation-menu-mounted. 25rem;border-bottom-left-radius:0. 355, 1 ;animation-timing-function:cubic-bezier 0. uitk-layout-grid-item-rowspan-7,. uitk-button-primary-inverse:active. uitk-layout-grid-item-rowend-11,. uitk-spacing-padding-inlinestart-two,. 2s ease;transition:transform 0. 375rem solid transparent;border-top:0. 75rem ;transform:translateX -0. uitk-spacing-padding-inlineend-unset,. 25rem solid transparent;border-right:0. uitk-field-select:focus::placeholder,. 25 ;border-color:rgba 255,255,255,0. uitk-button-floating-full-width. uitk-experimental-messaging-card. uitk-button-floating-action:active. uitk-field-select::placeholder,. uitk-layout-grid-item-columnspan-3,. uitk-layout-grid-item-rowend-3,. 5rem;position:absolute;margin-top:3px;background-color:grey;border-radius:2px;transition:all. uitk-layout-grid-item-rowstart-8,. 375rem;left:1px;position:absolute;top:1px;width:1. uitk-layout-grid-align-items-stretch,. 5rem;-webkit-transform:translate -0. uitk-button-secondary-inverse. uitk-layout-grid-item-rowstart-3,. 875rem;margin-left:2px;padding:1px;position:relative;vertical-align:text-top;width:0. 5rem;font-weight:700;line-height:1. uitk-layout-grid-item-columnspan-small-8,. uitk-layout-grid-justify-items-center,. 25rem solid rgba 255,0,0,0 ;border-top-color: fff;bottom:-0. uitk-menu-container-text-nowrap. uitk-expando-list-description-legacy,. uitk-spacing-padding-blockstart-unset,. uitk-spacing-padding-blockstart-twelve,. 75rem;position:relative;width:1. global-navigation-menu-trigger:focus,. 75rem;height:2rem;line-height:1rem;padding-left:0. uitk-layout-grid-justify-items-space-evenly,. uitk-spacing-margin-blockend-unset,. uitk-layout-grid-item-columnend-7,. uitk-layout-grid-item-rowspan-5,. uitk-layout-position-right-center,. uitk-layout-grid-item-rowspan-2,. uitk-layout-grid-item-rowstart-2,. uitk-spacing-padding-block-four,. uitk-date-picker-footer-opaque. uitk-layout-grid-item-columnspan-4,. uitk-spacing-margin-inlinestart-half,. uitk-layout-grid-align-items-center,. uitk-map-container-fullscreen. global-navigation-menu-active. 25rem;display:inline-block;font-family:SFMono-Regular,Menlo,Monaco,Consolas,Liberation Mono,Courier New,monospace;font-weight:400;text-align:left;-webkit-transform:translateY -3px translateZ 0. uitk-layout-grid-item-columnend-3,. uitk-card-aloha-roundcorner-all,. uitk-expando-list-description,. important;animation-duration:1ms! 438rem solid fff;margin-left:-0. 438rem;position:relative;width:11. uitk-spacing-margin-blockend-half,. uitk-field-select:focus::-webkit-input-placeholder,. uitk-table-react-border-column. 25rem 2px a5a5a5;background-color: fff;margin-top:-7. uitk-spacing-margin-inlinestart-one,. uitk-media-gallery-image-animating-next. imagelayout-left-fullbleed :not. uitk-layout-grid-item-columnspan-small-1,. 12 ;color: fff;cursor:pointer;left:auto;overflow:hidden;padding:0. uitk-spacing-margin-inlinestart-three,. uitk-layout-grid-align-items-end,. uitk-layout-grid-item-columnspan-small-11,. uitk-media-gallery-image-size-auto. uitk-spacing-padding-inlineend-four,. 188rem, 1rem ;transform:translate -1. uitk-spacing-border-inlinestart,. uitk-spacing-padding-blockend-six,. imagelayout-right-fullbleed-one-half-one-half. uitk-layout-grid-item-columnend-11,. uitk-layout-grid-item-columnspan-10,. uitk-button-floating-full-width:hover. uitk-layout-grid-justify-items-space-between,. 25rem;-webkit-order:-1;order:-1;width:0. internal-border td:first-child,. uitk-layout-grid-item-columnspan-9,. uitk-layout-grid-item-rowspan-11,. uitk-unformatted-html-css-styled ul:first-child,. 75rem;position:absolute;right:0;text-shadow:0 1px 2px rgba 0, 11, 38, 0. uitk-layout-grid-item-rowstart-1,. global-navigation-menu-container. imagelayout-left-fullbleed-one-half :not. uitk-layout-grid-item-columnspan-small-6,. uitk-layout-grid-item-columnstart-5,. uitk-layout-grid-item-rowend-6,. uitk-spacing-padding-blockend-half,. uitk-button-typeahead[disabled]. uitk-spacing-margin-blockstart-twelve,. uitk-button-paging-overlay:hover. uitk-card-aloha-roundcorner-top-right,. uitk-spacing-margin-inline-unset,. uitk-layout-grid-item-columnspan-small-2,. uitk-layout-grid-item-columnspan-small-9,. uitk-spacing-margin-inlineend-twelve,. uitk-layout-grid-item-rowstart-end,. uitk-breadcrumbs-item a:hover,. uitk-spacing-padding-blockstart-four,. 375rem solid;border-color:rgba 54,98,216,0. uitk-card-aloha-roundcorner-bottom-right,. uitk-layout-grid-item-rowend-9,. uitk-field-input::-webkit-input-placeholder,. uitk-layout-grid-item-columnspan-11,. uitk-breadcrumbs li:last-of-type a,. uitk-layout-grid-item-columnspan-5,. uitk-layout-grid-item-columnend-10,. uitk-button-floating-full-width:active. uitk-layout-grid-item-columnstart-4,. uitk-layout-grid-item-columnspan-12,. important;border-top-left-radius:0. uitk-layout-grid-item-rowstart-5,. 75rem;display:inline-block;transition:background-color. uitk-layout-grid-item-rowend-7,. 25rem solid transparent;border-top:0. uitk-step-input-button:active svg. uitk-card-aloha-action-area a,. uitk-typeahead-result-item:hover,. uitk-button-primary-inverse:hover. uitk-layout-grid-item-columnstart-3,.。

8

。 。

11

。 。 。

11

。 。 。

1

3

。 。

13